مصاحبه بالینی ساختاریافته بر مبنای DSM-IV-IR: بیماری مشکل جلد 2

نویسنده کتاب: اکهارت اوتمر, زیگلینده اوتمر

مترجم کتاب: مهدی نصراصفهانی

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۷۲۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۰۵۳۸

تهیه این کتاب