برنامه ریزی بر پایه سناریو

نویسنده کتاب: توماس جی چرماک

مترجم کتاب: فرامرز شاه محمدی، عباس صبوری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٠٦٥

تهیه این کتاب