بالندگی فردی و سازمانی - چگونه می توانیم در زندگی فردی وسازمانی پرانرژی، نوآور و موفق باشیم؟

مترجم کتاب: مسعود بینش-سیما مهذب حسینیان

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٠٨٢

تهیه این کتاب