باران مرگ

نویسنده کتاب: کودرون پاوسه وانگ

مترجم کتاب: حسین ابراهیمی (الوند)

ناشر: پیدایش

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۰۸۲۵

تهیه این کتاب