این هم مثالی دیگر

نویسنده کتاب: دیوید فاستر والاس

مترجم کتاب: معین فرخی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۱۱۸

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۳-۰

تهیه این کتاب