امنیت اطلاعات در شبکه های صنعتی

نویسنده کتاب: دیویدج.تیومیم

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

تعداد صفحات: ۱۵۲

تهیه این کتاب