الگوی تعالی سازمانی ویرایش 93

نویسنده کتاب: مرکز تعالی سازمانی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٩٢١

تهیه این کتاب