افسانه‌ی سیزیف

نویسنده کتاب: آلبر کامو

مترجم کتاب: محمود سلطانیه

ناشر: جامی

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۸۸۱۷۳۱

تهیه این کتاب