استراتژی برای سطح بنگاه مادر

نویسنده کتاب: اندرو کمپبل، جو وایت، مارکوس الکساندر، مایکل گولد

مترجم کتاب: سید احسان شجاعی، وحیدرضا باقری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۴۸

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٢٨٧

تهیه این کتاب