استخدام بهترین ها

نویسنده کتاب: مارتین بایت

مترجم کتاب: مهدی فتاحی- بهاره واثق

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٧٠١

تهیه این کتاب