استخدام بهترین ها

نویسنده کتاب: مارتین بایت

مترجم کتاب: مهدی فتاحی- بهاره واثق

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تهیه این کتاب