استاندارد ISO/TS10004

مترجم کتاب: جابر نجف نیا-داور غایبی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٨١٧

تهیه این کتاب