از سر راه کارکنان کنار بروید

نویسنده کتاب: بهزاد ابوالعلائی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٣٣١

تهیه این کتاب