از بحران تا فروپاشی

نویسنده کتاب: حسین بشیریه

ناشر: نگاه معاصر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۴۵۸

تهیه این کتاب