آسمان لندن زیاده می‌بارد

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۲۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۸۴-۸-۷

تهیه این کتاب