سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 13 آذر 1402

پیانیستی در آمریکا مرده است از روزگار رفته

از روزگار رفته

بزرگی کار صادق افشاری در همین نوع نگاه به زیست یک جوان نابینا در امروز جامعه ایران است. پس اگر گاهی در داستان هایش هیجانی است گاهی دلسرد و غمگین، گاهی جشن می‌گیرد و گاهی به عالم و آدم بد می‌گوید همه اش از روزگاری است که بر او رفته و زندگی واقعی اوست.