سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 23 مهر 1402

فدوی طوقان شاعر فلسطینی

سه شعر از فدوی طوقان، شاعر فلسطینی

فدوی طوقان را یکی از مهمترین چهره‌های شعر مقاومت فلسطین می‌دانند. شعر او تغزلی ناب را همراه با موضوعات اجتماعی، تاریخی و اساطیری درهم می‌آمیزد و هماره امیدواری و عدالت و صلح و آرامش را به نسل‌های آینده سرزمینش نوید می‌دهد.