سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 27 دی 1401

صمد بهرنگی، تخته سیاه آقا معلم

زندگی‌اش کوتاه بود، اما موثر. صمد بهرنگی، معلم بچه‌های روستایی آذربایجان و نویسنده کتاب‌های کودک و مبارز سیاسی چپ‌گرا، تنها 29 سال داشت که در رود ارس غرق شد. آثار او، اعم از داستان‌های کودکان و نوشته‌های پژوهشی و فولکوریک، هنوز خوانده می‌شوند و در فضای عمومی اثرگذارند. پرونده این هفته ما در معرفی کارهای صمد بهرنگی و شخصیت اوست.