وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 20 آبان 1401

ماه بالای سر آبادی

امید این باور نیست که همه چیز رو به راه بوده، هست و خواهد بود. پیرامون ما شواهد زیادی از رنج‌های عظیم و نابودی‌های گسترده وجود دارد. امید، خواهان و نیازمند عملِ ماست. همچنین امید روایت تابناکی از «همه چیز بهتر خواهد شد.» هم نیست. شاید در مقابل روایت «همه چیز بدتر خواهد شد.» قرار بگیرد. اندیشه انتقادی، عاری از بدبینی نیست اما امید بدون اندیشه انتقادی ساده‌لوحی است.