سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 22 خرداد 1400

تخم شر

گمشده در حکایت

«تخم شر»رمان جدید بلقیس سلیمانی، رمانی پر از حکایت و قصه‌‌های تو در تو از رنج‌‌های خودساخته یا به ارث رسیده است در دورانی که زندگی‌‌ها تکرار مکرر بودنی پوسیده با نشخوار اندیشه‌‌های مدرن است. تمام آن حکایات و روایات پراکنده، در خط زمانی که ثابت نیست، معجونی ساخته تا آشفتگی نسلی را نشان بدهد که خود را در التهاب دوران گم کرده است و خود که گم شود، شر زاده می‌‌شود.