سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 22 آذر 1399

رمان نوجوان

قتل در شهربازی

ماهایا مثل بقیه‌ی بچه‌ها شیطنت‌های خودش را دارد و وقتی هم که روح است و کسی او را نمی‌بیند، بیشتر به شیطنت‌هایش ادامه می‌دهد. مخاطب در نهایت او را دوست دارد. مرگ او به دلسوزی و یا غم منجر نمی‌شود، چرا که پایان کتاب به نوعی فلسفی است، اشاره به انواع کلاه‌ها مخاطب را وا می‌دارد تا به مفهوم مرگ و زندگی فکر کند، بدون آنکه مستقیم آموزش ببیند و یا رمان به شعار نزدیک شود.

والتر بنیامین؛ حجم گناه‌آلودی از چیزها

والتر بنیامین برای خوانندگان ایرانی چهره‌ ناآشنایی نیست، ترجمه و تبیین آثار وی حدوداً از سه دهه پیش در ایران شروع و طیفی گسترده از خوانندگان را به خود مشغول کرده است. اما، از یک سو زبان غامض و از سوی دیگر جذابیت و نگاه متفاوت بنیامین، چیزی نیست که بتوان با چند ترجمه و شرح از چنگالش رهایی یافت. شرح‌های متنوع و گاه متضاد بر آثار بنیامین -بخصوص در جهان انگلیسی‌زبان- و ارجاعات بی‌شمار متفکران امروزی به وی، هر روز بنیامین را در شکلی دیگر عرضه می‌کند. از این رو بی‌راه نیست- همچون خود وی- نوشته‌هایش را «کلیتی متناقض و سیال» بنامیم.