روز: 28 آبان 1399

شعر نوجوان

صبحانه با پرنده‌ها

احتیاط کنید! پرنده‌ها پای سفره‌ی صبحانه‌اند یک مجموعه شعر سپید برای نوجوانان است که طبیعت و موضوعات عاطفی را دستمایه قرار داده و اشعار بدیع و جذابی برای این گروه سنی خلق کرده است. تصویرگری‌های این کتاب هم در کنار افزودن زیبایی به اشعار، به خودی خود قابل توجه و دیدنی‌اند.