سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 27 فروردین 1399

پایان داستان

پایان داستان

در کدام کتاب اگر شما جای نویسنده کتاب بودید پایان داستان را تغییر می‌دادید؟

کله‌خرها

کله‌خر بودن یا نبودن؟

شاید آن چیزی که ما به عنوان متفاوت بودن، حتی گاهی با نسبت دادن به رفتارهای حیوانات، می‌شناسیم و نسبت به آن منفی برخورد می‌کنیم، نیازمند بازنگری جدی باشد. دقیق که نگاه کنیم شاید لبخند روی چهره کفتارها از شادی است که در زندگی خودشان دارند و برای ناآشناست. همان‌قدر که آنها هم درست ما را نمی‌شناسند، مگر روزی که چندتا از کله‌خرهایشان هوس کنند بیایند و میان ما زندگی کنند.

بی نام خیابان بلند

مرا ببخش خیابان بلندم

بی‌نام روایت نزاع کشدار میان تیم، قهرمان کتاب است و بیماری ناشناخته‌‌اش. کارزاری تمام عیار و نفسگیر میان یک مرد عادی و بیماری غریبی که جاشوآ فریس در سه فصل بلند به آن پرداخته. تجربه‌ی خواندن بی‌‌نام شبیه شرکت در یک ماراتن طولانی با پاهای زخمی است؛ دویدن، دویدن و پیش رفتن با نفس بریده حتی وقتی دستی نیست که در لحظه‌‌ی افتادن نگذارد با صورت روی زمین بیافتی.