روز: 24 خرداد 1398

خون‌خورده مهدی یزدانی خرم

مرده‌ها، دنبال خاطرات‌شان می‌گردند

سه ویژگی که نویسنده نقد برای نوشته‌های مهدی یزدانی خرم به خصوص رمان سوم او «خون‌خورده» برشمرده از این قرارند: خرده‌روایت‌های تودرتو و مرتبط، چنگ زدن‌های مداوم به دل تاریخ و البته ماندن در شک همیشگی واقعی یا ساختگی بودن روایت‌ها و شخصیت‌ها.
«خون‌خورده»، اصلا داستان پایان‌ها نیست. داستان عبور است. عبور مکرر. در نتیجه حتی اگر ابتدا و انتهای هر کدام از تکه‌های داستان را بدانیم، چیزی از کشش آن کم نمی‌شود.