روز: 19 خرداد 1398

عزیز نسین پخمه

مگر تو ممکلت شما خر نیست؟

کتاب‌های عزیز نسین پیش از این در قطع جیبی و با سروشکلی ویژه کتاب‌های عامه‌پسند به چاپ می‌رسیدند. در چند سال اخیر موج تازه‌ای از انتشار کتاب‌های او با همان ترجمه‌ها اما با سر و شکل مرتب و امروزی از راه رسیده است. این یادداشت به کتاب «پخمه» می‌پردازد و به این‌که عزیز نسین به واقع چطور نویسنده‌ای بود و رابطه امروز ما با او چگونه است.

عکسی از هیچ

شاعر همان نقاش است

«عکسی از هیچ» دفتر شعری تصویری‌ست اما میثم فلک‌ناز شعر خود را از نقاشی یا عکاسی محض به شعر اندیشه نزدیک کرده است. در شعرهای این دفتر تمام تصاویر در خدمت اجرای عدم قطعیت و اصولاً انکار حرکت زمان پیش می‌روند. شاعر از مفهوم زمان تعریف تازه‌ای به دست می‌دهد. زمان مقوله‌ای پیش رونده نیست و در شکلی دایره‌ای قابل رصدکردن است.