{وینش ویدیو}

ویدئوهای وینش حاوی قصه‌ها و خاطرات و گفت‌وگوهای نویسندگان، مترجمان، کتابخوان‌ها، کتاب‌فروش‌ها، مکان‌ها و اشیاء است.