معرفی کتاب‌های پایه در خوانش مشروطه

چه اتفاقی در تاریخ معاصر ما مهم‌تر از انقلاب مشروطه؟ درباره مشروطیت و وقایع منجر به این انقلاب چه کتاب‌هایی بخوانیم؟ از کجا شروع کنیم؟
فرزانه ابراهیم‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس تاریخ، منابع دست اول را توصیه می‌کند. کتاب‌های سترگ و بااهمیتی که نزدیک به زمان واقعه نگاشته شده‌اند و آثار پژوهشی معمولا به این کتاب‌ها ارجاع می‌دهند.