قرار نبود همه‌چیز اینقدر غمگین باشد

«مرغ مقلد» علاوه بر اینکه چطور رفتار کردن با کودکان طیف اوتیسم را به خواننده آموزش می‌دهد، کتابی مناسب برای همدلی و پرهیز از خشونت به نوجوانان است. توجه به کودکان رانده شده و نادیده گرفتن کودکانی که مسأله‌ی خاصی ندارند اما در عین حال به شدت آسیب‌پذیر هستند از نکات مثبت اثر است.