مانده اسم از عمارت پدرم: نگاهی به رمان «سرزمین عجایب»

سرزمین عجایب آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که به تازگی در لیست نامزدهای جایزه‌ی ادبی احمد محمود قرار گرفته. سادگی زبانی، توجه به جزئیات و دوری جستن از کلیشه‌ها از ویژگی‌های مثبت کتاب است و درون‌مایه‌ی آن را می‌توان در مهاجرت، وطن و نقد فضای روشنفکری خلاصه کرد.

 

این رمان در کنار «کافه‌ای کنار آب» و کتاب «توپ شبانه» یک سه‌گانه را تشکیل می‌دهد.