{روانشناسی}

نقد و بررسی کتاب‌هایی در حوزه روانشناسی از اولویت‌های وینش است.