{جذب اسپانسر}

جهت استمرار کار وینش و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه انجام پویش ها، چاپ کتاب ها، کمک به نو قلم ها و توسعه فضای مطالعه وینش کمک های نقدی و غیر نقدی می پذیرد جهت واریز کمک های نقدی از سیستم پرداخت زیر استفاده کنید و جهت هماهنگی برای کمک های غیر نقدی با روابط عمومی وینش به روش‌ها زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳